ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

พรบ.ความรุนแรงในครอบครัวฯ