ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริการประชาชน KIDS ROOM
image

            เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายสมบูรณ์ ไวนฤนาท ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด“โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริการประชาชน KIDS ROOM”และเปิดห้อง KIDS ROOM โดยมีนางจุติพร ทัพเจริญ ประธานผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้พิพากษาสมทบ และผู้อำนวยการฯเข้าร่วมพิธี โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนที่ติดต่อราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ตามนโยบายของประธานศาลฎีกา ข้อที่ ๓ “รับใช้ประชาชน” โดยถือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของศาลยุติธรรมโดยง่าย สะดวก ประหยัด รวดเร็ว เสมอภาค และเท่าเทียมกัน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ