Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖image
image

            เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายสมบูรณ์ ไวนฤนาท ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนางจุติพร ทัพเจริญ ประธานผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้พิพากษาสมทบฯ เข้าร่วมพิธี ณ สถานแรกรับเด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ