ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี สนับสนุนหน้ากากอนามัย และชุดตรวจโควิด-๑๙
image

            เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๒๐ นาฬิกา นายสมบูรณ์ ไวนฤนาท ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี นางจุติพร ทัพเจริญ ประธานผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เป็นตัวแทนรับมอบหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก จำนวน ๑๕,๐๐๐ ชิ้น จากนางสาวชลลดา พรหมเดชไพบูลย์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีและประธานมูลนิธิชลลดา และรับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน ๕๐๐ ชิ้น และชุดตรวจโควิด-๑๙ แบบตรวจหาแอนติเจน โดยวิธีการตรวจโพรงจมูก จำนวน ๑๗๕ ชุด จากนายวิทยา พงศ์กุศลจิตต์ ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ