Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

จัดโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี “ถ้วยอนามัย ใส่ใจรักษ์โลก”image
image

            เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นายสมบูรณ์ ไวนฤนาท ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี “ถ้วยอนามัย ใส่ใจรักษ์โลก”นางจุติพร ทัพเจริญ ประธานผู้พิพากษาสมทบฯ กล่าวรายงาน โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบฯ เข้าร่วมพิธีการมอบถ้วยอนามัยให้แก่หน่วยงานเครือข่ายในเขตจังหวัดปทุมธานี จำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี เรือนจำจังหวัดปทุมธานี เรือนจำอำเภอธัญบุรี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี และสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร รวมจำนวน ๕๔๐ ชิ้น เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวส่งต่อให้กับเด็กและเยาวชนและผู้หญิงที่ขาดโอกาส โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี และมูลนิธิยังฝัน ณ ห้องปทุมเมตต์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ