Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์image
image

           เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี นำโดยนายชวลิต คณานิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี นายนพรัตน์ สุวรรณกูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ และคณะผู้พิพากษาฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งจัดขึ้นโดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผ่านโปรแกรม Zoom


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ