Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีจัดการอบรมผู้ประนอมรุ่นเยาว์ในสถานศึกษาจังหวัดปทุมธานี โครงการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษาจังหวัดปทุมธานีimage
image

            เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายชวลิต คณานิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ประนอมรุ่นเยาว์ในสถานศึกษาจังหวัดปทุมธานี โครงการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษาจังหวัดปทุมธานี จากนั้นเป็นวิทยากรร่วมกับนายไมตรี ญาณสมบูรณ์ ผู้พิพากษาสมทบฯ บรรยายในหัวข้อ “ความรู้เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษา” นายกมลศักดิ์ ชัยชนะวิชชกิจ ผู้พิพากษาฯ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายที่เด็กและเยาวชนควรรู้” นางจุติพร ทัพเจริญ ประธานผู้พิพากษาสมทบฯ กล่าวรายงาน นายเมทนี บุรณศิริ ผู้พิพากษาสมทบฯ เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ มีนายอำนาจ สิงห์สม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย นายเลอภพอักขรา พรชัย เลขานุการศาลแรงงานภาค ๓ และนายธวัช บัวพิทักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดอุดรธานี คณะผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี และนางสมปอง สุมโนทยาน ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์ โดยโครงการนี้มีสถานศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด ๑๑ สถาบัน ได้แก่ โรงเรียนปทุมวิไล โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา โรงเรียนสามโคกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี โรงเรียนธรรมศาสตร์ คลองหลวงวิทยาคม โรงเรียนหอวังปทุมธานี โรงเรียนทีปังกรณ์วิทยาพัฒน์ (มัธยมหัตสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนธัญบุรี โรงเรียนธัญรัตน์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี และวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ