Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนกลไกสหวิชาชีพ เพื่อช่วยเหลือ คุ้มครองผู้ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว การตั้งครรภ์ไม่พร้อม และกิจกรรมรณรงค์ปลดโซ่ตรวนความรุนแรง ต่อเด็กและสตรี “Break the chain”image
image

            เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายชวลิต คณานิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนกลไกสหวิชาชีพ เพื่อช่วยเหลือ คุ้มครองผู้ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว การตั้งครรภ์ไม่พร้อม และกิจกรรมรณรงค์ปลดโซ่ตรวนความรุนแรงต่อเด็กและสตรี “Break the chain” จากนั้น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ เป็นวิทยากรอภิปรายหัวข้อ “บทบาทหน้าที่และการปฏิบัติงานของสหวิชาชีพในการช่วยเหลือ คุ้มครองสิทธิ คุ้มครองสวัสดิภาพ เด็ก สตรี และผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ในรูปแบบต่างๆ” ณ ห้องประชุมบงกชรัศมิ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โรงพยาบาลปทุมธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ