Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ในโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษาจังหวัดปทุมธานีimage
image

               เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นายชวลิต  คณานิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางจุติพร ทัพเจริญ ประธานผู้พิพากษาสมทบฯ นางสาวสุวรรณี เนตรรักษ์สกุล ผู้พิพากษาสมทบฯ และคณะเจ้าหน้าที่ศาลฯตรวจเยี่ยมศูนย์ผู้ประนอมรุ่นเยาว์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ในโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษาจังหวัดปทุมธานี เพื่อรับฟังปัญหาและแนะแนวทางการดำเนินงานในศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษา ในการนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์ เรื่อง “การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง” เพื่อให้คณะครู และนักเรียนมีความเข้าใจ และเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ