Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน”image
image

                    เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายชวลิต คณานิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน” และบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน” นายกมลศักดิ์ ชัยชนะวิชชกิจ ผู้พิพากษา เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง” นางสมปอง สุมโนทยาน ผู้อำนวยการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ,โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ,โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ,โรงเรียนสามโคก องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ,โรงเรียนธัญรัตน์ ,วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี ,โรงเรียนปทุมวิไล ,โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ,โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ,โรงเรียนธัญบุรี และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี เข้าร่วมโครงการ คณะผู้พิพากษาสมทบฯร่วมสังเกตการณ์ และคณะผู้ประนีประนอมประจำศาลเป็นผู้ให้ความรู้และแนะนำการทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้กับคณะครูและนักเรียนเพื่อนำไปปรับใช้ในโรงเรียน ณ หอประชุม Inthanin Hall โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ