Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการแก้ไขฟื้นฟูอย่างรอบด้าน ผ่านการประชุมกับเครือข่ายทางสังคม (CASE CONFERENCE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑image
image

               เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นายชวลิต คณานิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขฟื้นฟูอย่างรอบด้าน ผ่านการประชุมกับเครือข่ายทางสังคม (CASE CONFERENCE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ โดยมีนางจุติพร ทัพเจริญ ประธานผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้พิพากษาสมทบ นางสมปอง สุมโนทยาน ผู้อำนวยการฯ นักจิตวิทยาของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ แพทย์หญิงอริศรา ชีวะพฤกษ์ นายแพทย์ชำนาญการ และนางสาวเกษรา ตะโสรัจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลปทุมธานี นางสาวปิยาพัชญ์ ปุลินพัฒนาวงศ์ นักวิชาการแรงงานด้านจิตวิทยาแนะแนว และนายปณิธาน จักรสุวรรณ เจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติการ สำนักจัดหางานปทุมธานี แนะแนวทางการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในด้านการแพทย์และด้านเครือข่ายชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขฟื้นฟู ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของเด็ก เยาวชน ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนหวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำ ตามนโยบายประธานศาลฎีกา ที่ มุ่งเน้นการแก้ไข บําบัด และฟื้นฟูผู้กระทําความผิด เด็ก และเยาวชน อย่างครบวงจร ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ณ ห้องเกศการุณย์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ