Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ในโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษาจังหวัดปทุมธานีimage
image

               เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา นายชวลิต คณานิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางจุติพร ทัพเจริญ ประธานผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้พิพากษาสมทบนางสมปอง สุมโนทยาน ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาล ตรวจเยี่ยมศูนย์ผู้ประนอมรุ่นเยาว์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ในโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษาจังหวัดปทุมธานี เพื่อรับฟังปัญหาและแนะแนวทางการดำเนินงานในศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษา ในการนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์ เรื่อง “การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง” เพื่อให้คณะครูและนักเรียนมีความเข้าใจ และเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จังหวัดปทุมธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ