Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังคนปทุมธานีเพื่อถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”image
image

               เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นายชวลิต คณานิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวสุพัตรา ชาญชิตโสภณ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังคนปทุมธานีเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ