Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีติดตามผลเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการประสานความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เข้าสู่ระบบการศึกษาและ มีรายได้ระหว่างเรียน “ใจเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน เรียนรู้ด้วยหัวใจติดตามไปไม่ทิ้งกัน”image
image

              เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี นำโดยนายชวลิต คณานิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายวิทยา พงศ์กุศลจิตต์ และนางปรียาพันธ์ เสือดี ผู้พิพากษาสมทบ และ นายกิตตินันท์ ธรรมานุสาร นักจิตวิทยาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามเยาวชนที่เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ ๒ ภายใต้โครงการประสานความร่วมมือ เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เข้าสู่ระบบการศึกษาและมีรายได้ระหว่างเรียน “ใจเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน เรียนรู้ด้วยหัวใจติดตามไปไม่ทิ้งกัน” ณ ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ