Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)image
image

image เอกสารแนบ