Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำศาล เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีติดตามผลเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการประสานความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เข้าสู่ระบบการศึกษาและ มีรายได้ระหว่างเรียน “ใจเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน เรียนรู้ด้วยหัวใจติดตามไปไม่ทิ้งกัน” ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังคนปทุมธานีเพื่อถวายความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ในโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษาจังหวัดปทุมธานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการแก้ไขฟื้นฟูอย่างรอบด้าน ผ่านการประชุมกับเครือข่ายทางสังคม (CASE CONFERENCE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

การขอปล่อยชั่วคราวผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม(CIOS)

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา

ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ข่าวประกวดราคา

ข่าวบรรจุ/โยกย้าย/สมัครงาน