Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ คำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี และคณะ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ ประธานสภาทนายความจังหวัดธัญบุรีและคณะ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

การขอปล่อยชั่วคราวผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม(CIOS)

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา

ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว

การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง

 

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ข่าวประกวดราคา

ข่าวบรรจุ/โยกย้าย/สมัครงาน