Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ ประธานศาลฎีกาและคณะตรวจเยี่ยมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีimage
image

            เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยนางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา นายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา นายรุ่งศักดิ์ วงศ์กระสันต์ เลขาธิการประธานศาลฎีกา นายธานี สิงหนาท ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา นายจรัล เตชะวิจิตรา รองเลขาธิการประธานศาลฎีกา นายสมชาย ทองสีมัน ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจําสํานักประธานศาลฎีกา นายภพ เอครพานิช รองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมและคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี โดยมีนางอภิรดี โพธิ์พร้อม อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ ร่วมตรวจเยี่ยมพร้อมกับคณะ

            การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ นายชวลิต คณานิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการ และข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้างร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ ประธานศาลฎีกาได้ประชุมมอบนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการคดี การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน การจัดทำโครงการสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาสังคมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี พร้อมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามนโยบายประธานศาลฎีกาและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาของศาล จากนั้น ประธานศาลฎีกาได้พูดคุยและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามกลุ่มงานต่าง ๆ รวมถึงให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมุ่งมั่นทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ