Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

News
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีให้ข้อมูล เพื่องานวิจัยของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมมารดาของอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนกลไกสหวิชาชีพ เพื่อช่วยเหลือ คุ้มครองผู้ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว การตั้งครรภ์ไม่พร้อม และกิจกรรมรณรงค์ปลดโซ่ตรวนความรุนแรง ต่อเด็กและสตรี “Break the chain” ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีมอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีและครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี มอบกระเช้าของเยี่ยม ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

การขอปล่อยชั่วคราวผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม(CIOS)

ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีอาญา

ผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราว

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ข่าวประกวดราคา

ข่าวบรรจุ/โยกย้าย/สมัครงาน