Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการแก้ไขฟื้นฟูอย่างรอบด้าน ผ่านการประชุมกับเครือข่ายทางสังคม (CASE CONFERENCE) ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖image
image

            เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา นายชวลิต คณานิตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขฟื้นฟูอย่างรอบด้านผ่านการประชุมกับเครือข่ายทางสังคม (CASE CONFERENCE) ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นางจุติพร  ทัพเจริญ ประธานผู้พิพากษาสมทบ กล่าวรายงาน โดยมีแพทย์หญิงอริศรา ชีวะพฤกษ์ นายแพทย์ชำนาญการ แพทย์หญิงพิชาพร มงคลอดิสัย นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลปทุมธานี บรรยายกรณีศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาโรคซึมเศร้า นางวรภัทร แสงแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์และศูนย์พึ่งได้(OSCC) โรงพยาบาลปทุมธานี บรรยายกรณีศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว และมีผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาล เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องปทุมเมตต์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ