ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
image

            เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา สมบูรณ์ ไวนฤนาท ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุมผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมีนางจุติพร  ทัพเจริญ ประธานผู้พิพากษาสมทบและคณะผู้พิพากษาสมทบ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องปทุมเมตต์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ