ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการบุคคลต้นแบบ “รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน”
image

            เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 15.30 นาฬิกา นายสมบูรณ์ ไวนฤนาท ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี มอบใบประกาศนียบัตรแก่ นางศิริจันทร์ ขอสืบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ผู้ชนะการคัดเลือกในโครงการบุคคลต้นแบบ “รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน” จากการลงคะแนนของผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม และเจ้าหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากรทุกฝ่ายของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี มีคุณลักษณะ “รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน” ตามนโยบายของประธานศาลฎีกา


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ