Accessibility Tools

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

The Pathumthani Juvenile and Family Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมสงเคราะห์ ป้องกัน แก้ไข บำบัด และฟื้นฟู เด็กและเยาวชนในจังหวัดปทุมธานีimage
image

            เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายสมบูรณ์ ไวนฤนาท ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนางจุติพร ทัพเจริญ ประธานผู้พิพากษาสมทบฯ คณะผู้พิพากษาสมทบฯ และผู้อำนวยการฯ เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนการศึกษา จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท หน้ากากอนามัย จำนวน ๑๒๕ กล่อง และนมยูเอชทีเอส-๒๖ โกลด์ สตาร์ รสจืด จำนวน ๕๐ กล่อง ให้แก่โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม ในกิจกรรมสงเคราะห์ ป้องกัน แก้ไข บำบัด และฟื้นฟู เด็กและเยาวชนในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ผู้พิพากษาสมทบ และผู้ประนีประนอมของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ณ โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ